Divendres 14 juny 2024

Tràmits presencials

S’entén com a obres majors, les obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació substancial dins l’estructura o el volum de l’edifici. La persona interessada en fer obres majors, ha d’anar al Registre General de l’Ajuntament per presentar la documentació següent:

– Una Instància (model especial per a obres que facilita el registre general de l’Ajuntament.)
– Dos exemplars del projecte tècnic visats pel corresponent col·legi professional.
– Full d’assumeix del tècnic/ tècnics responsables.
– Qüestionari estadístic.
– Estudi bàsic de seguretat o estudi complet de seguretat, segons correspongui.
– Programa de control de qualitat dels materials.
– Pla de gestió de residus de la construcció.El/la mateix/a sol·licitant rebrà la liquidació per fer efectiu l’impost sobre construccions/instal·lacions/ obres.

Aquesta liquidació s’haurà de fer efectiva a qualsevol oficina del Banc de Sabadell abans del termini de pagament que consta a la mateixa notificació.

S’entén com a obres majors, les obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació substancial dins l’estructura o el volum de l’edifici. La persona interessada en fer obres majors, ha d’anar al Registre General de l’Ajuntament per presentar la documentació següent:

– Una Instància (model especial per a obres que facilita el registre general de l’Ajuntament.)
– Dos exemplars del projecte tècnic visats pel corresponent col·legi professional.
– Full d’assumeix del tècnic/ tècnics responsables.
– Qüestionari estadístic.
– Estudi bàsic de seguretat o estudi complet de seguretat, segons correspongui.
– Programa de control de qualitat dels materials.
– Pla de gestió de residus de la construcció.El/la mateix/a sol·licitant rebrà la liquidació per fer efectiu l’impost sobre construccions/instal·lacions/ obres.

Aquesta liquidació s’haurà de fer efectiva a qualsevol oficina de la Caixa Penedès abans del termini de pagament que consta a la mateixa notificació.

S’entén com a obres majors, les obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació substancial dins l’estructura o el volum de l’edifici. La persona interessada en fer obres majors, ha d’anar al Registre General de l’Ajuntament per presentar la documentació següent:

– Una Instància (model especial per a obres que facilita el registre general de l’Ajuntament.)
– Dos exemplars del projecte tècnic visats pel corresponent col·legi professional.
– Full d’assumeix del tècnic/ tècnics responsables.
– Qüestionari estadístic.
– Estudi bàsic de seguretat o estudi complet de seguretat, segons correspongui.
– Programa de control de qualitat dels materials.
– Pla de gestió de residus de la construcció.El/la mateix/a sol·licitant rebrà la liquidació per fer efectiu l’impost sobre construccions/instal·lacions/ obres.


Aquesta liquidació s’haurà de fer efectiva a qualsevol oficina de la Caixa Penedès abans del termini de pagament que consta a la mateixa notificació.

Per efectuar qualsevol tràmit relacionat amb el Padró d’Habitants cal que la persona s’identifiqui mostrant el seu DNI o, si són persones estrangeres, la targeta de residència o el passaport i signi el document que l’Ajuntament li lliurarà.
quests són els tràmits que, en relació amb el Padró Municipal d’Habitants, es poden dur a terme al Registre General de l’Ajuntament:

1. Alta o canvi de domicili: per a donar-se d’alta en un domicili de propietat cal presentar l’escriptura del domicili on cal empadronar-se. En cas de ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge, cal presentar aquest document per a poder donar-se d’alta. El document d’alta o de canvi de domicili, l’han de signar totes les persones majors d’edat que sol•liciten cada un d’aquests tràmits.


2. Alta per naixement: Cal aportar el llibre de família o una còpia del certificat de naixement expedit pel Registre Civil.

3. Baixa per defunció: cal aportar una còpia del certificat de defunció expedit pel Registre Civil, en cas que la defunció es produeixi en un altre municipi.

4. Baixa per canvi de municipi de residència: aquest tràmit el fa el mateix ajuntament on la persona s’ha donat d’alta. Consisteix a demanar-ne la baixa al municipi d’on procedeix. per la qual cosa la persona interessada nomès s’ha de donar d’alta en el municipi de destí.


5. Modificació de dades del Padró: per tal d’actualitzar o modificar qualsevol dada del Padró Municipal d’Habitants, per exemple, un canvi ortogràfic del nom, cal presentar un document que acrediti l’esmentat canvi.