Divendres 14 juny 2024

noticies

24.05.2024

Sol·licitud d’Ajuts Escolars Municipals – Curs 2024/2025

Escola Jacint verdaguer de la granada

Sol·licitud d’Ajuts Escolars Municipals – Curs 2024/2025

L’Ajuntament de La Granada informa que ja es poden presentar les sol·licituds per als ajuts escolars municipals per al curs 2024/2025. Les famílies interessades poden fer la sol·licitud del 27 de maig al 7 de juny de 2024, tant de manera presencial com telemàtica.

Període de presentació de sol·licituds: Del 27 de maig al 7 de juny de 2024.

Dades de la sol·licitud:

A) Dades dels pares o tutors:

 • Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal:
 • NIF/NIE:
 • Correu electrònic:
 • Telèfon:
 • Domicili familiar:
 • Municipi:

B) Dades dels alumnes pels quals es sol·licita l’ajut:

 • Nom i cognoms:
 • Data de Naixement:
 • Curs que realitzarà:
 • Escola:
 • Va demanar beca el curs anterior: Sí / No

(Aquest apartat es pot repetir per a cada fill pel qual es demana l’ajut)

C) Dades Familiars:

 • Membres de la unitat familiar:
 • Membres de la unitat familiar que treballen:
 • Ingressos de la unitat familiar:
 • Familiars amb discapacitat: Sí / No
 • Família monoparental: Sí / No
 • Família nombrosa: Sí / No

E) Dades de la unitat familiar (majors de 16 anys no beneficiaris de la beca):

 • Parentiu
 • NIF/NIE
 • Nom i cognoms
 • Data de Naixement
 • Estat Civil

Els signants declaren sota la seva responsabilitat:

 • Que accepten les bases de la convocatòria per les que sol·liciten l’ajut.
 • Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat.
 • Que queden assabentats que la inexactitud de les circumstàncies declarades comportarà la denegació o revocació de l’ajut.
 • Que accepten la notificació electrònica en el correu electrònic i telèfon facilitat en la sol·licitud. En cas de no acceptar-ho marqui aquesta casella.

Informació per a les famílies:

Requisits:

 • Aquests ajuts estan adreçats a alumnes empadronats a La Granada escolaritzats de P-3 fins a 4t d’educació secundària obligatòria en escoles i instituts públics.

Especificacions:

 • Membres computables de la unitat familiar: pare i mare, tutor/a, germans majors de 16 anys, oncles i avis residents al mateix domicili amb certificat de convivència.
 • Concepte de la beca: Material escolar, llibres i sortides.

Termini de presentació de sol·licituds:

 • Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament emplenades, juntament amb la documentació requerida, del 27 de maig al 7 de juny. Es poden presentar de manera presencial a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de La Granada o telemàticament a la pàgina web de l’Ajuntament (www.lagranada.cat) a l’apartat e-TRAM.

Resolució i adjudicació:

 • La resolució de la beca es comunicarà directament al centre educatiu i a les famílies.

Cobrament de l’ajut:

 • El pagament per llibres d’educació infantil i secundària es realitzarà directament a la persona sol·licitant, prèvia justificació del pagament.
 • El pagament per material i sortides escolars d’educació infantil i primària es gestionarà des del mateix centre educatiu.
 • El pagament de l’ajut de material escolar de secundària i sortides escolars es realitzarà directament a la persona sol·licitant, prèvia justificació del pagament.

Documentació a presentar:

a) Documentació General:

 • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família.
 • Volant de convivència de tot el nucli familiar expedit per l’Ajuntament (original i actual).
 • Justificant de pagament per a beques de llibres, material escolar i sortides escolars.
 • Justificant de pagament d’altres ajuts rebuts d’altres administracions i/o entitats pel mateix concepte.

b) Documentació Econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

 • Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.
 • Treballadors autònoms: última declaració de renta.
 • Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l’administració pública.
 • Certificat del SEPE conforme percep o no prestació d’atur o altres.
 • Declaració jurada d’ingressos segons model annex.
 • Informe de vida laboral dels membres de la unitat de convivència.
 • 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca.

c) Documentació específica:

 • En cas de separació o divorci: sentència de separació i conveni regulador.
 • En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa.
 • Certificats de discapacitat física o psíquica.
 • Carnet de família monoparental i/o família nombrosa.
 • Resolució judicial d’incapacitació.

Per a més informació, podeu visitar la web de l’Ajuntament de La Granada o contactar amb l’oficina d’atenció al ciutadà.

Accedir a la sol·licitud telemàtica