Dilluns 11 desembre 2023

noticies

28.12.2022

Projecte de rehabilitació de la captació d’aigües subterrànies “Pou la Granada” per l’abastament de l’àmbit de la Granada

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2022, va aprovar inicialment el projecte de “Rehabilitació de la Captació d’Aigües Subterrànies Pou la Granada per l’abastament de l’àmbit de la Granada”, redactat per l’empresa EMAVSA, amb un pressupost d’execució per contracte de 49.910,20 €.

D’acord amb el que estableix l’article 235 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el ROAS, se sotmet el projecte a informació pública mitjançant publicació al BOPB pel termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

El projecte es pot consultar íntegrament en aquest enllaç.

Edicte