Divendres 12 juliol 2024

noticies

9.05.2023

Processos selectius d’estabilització per a la cobertura definitiva de places de personal funcionari i laboral corresponents a l’oferta pública d’estabilització 2022

edifici Ajuntament de la Granada

La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2022 va aprovar la convocatòria i les bases reguladores dels processos selectius d’estabilització per a la cobertura definitiva de places de personal funcionari i laboral corresponents a l’ofertabpública d’estabilització 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat, sent la data d’un d’aquests últims la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies.

 

FULL DE SOL·LICITUD: 20230515 Full de sol·licitud procés estabilització

MODEL DE MÈRITS AL·LEGATS: 20230515 Model de mèrits al·legats procés estabilització

 

20230509 Anunci i bases convocatòria estabilització

20230509 Anunci BOPB procés estabilització

20230511 Anunci BOE convocatòria estabilització