Dimarts 28 maig 2024

noticies

8.11.2023

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció d’una plaça de tècnic auxiliar de comunicació, cultura, festes i turisme en règim laboral

edifici Ajuntament de la Granada

La Junta de Govern Local en sessió de 21 d’octubre de 2023 va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar de comunicació, cultura, festes i turisme en règim laboral de l’Ajuntament de la Granada.

Havent transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i verificades les mateixes, s’aprova  la llista provisional de persones admeses i excloses al procés.

20231108 Persones admeses i excloses del procés de selecció d’una plaça de tècnic auxiliar de comunicació, festes i turisme

La llista anterior s’eleva a definitiva si en el termini de cinc dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’edictes de l’Ajuntament de la Granada no es presenta cap reclamació.