Dilluns 11 desembre 2023

noticies

14.11.2023

Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció d’una plaça de tècnic auxiliar de comunicació, cultura, festes i turisme en règim laboral

La Junta de Govern Local en sessió de 21 d’octubre de 2023 va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar de comunicació, cultura, festes i turisme en règim laboral de l’Ajuntament de la Granada.

Per Decret d’Alcaldia núm. 70 de data 8 de novembre de 2023, s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria. Dins del termini establert per a la presentació d’esmenes i/o reclamacions se n’han presentat dues les quals s’han valorat i han quedat com a admeses.

Així, queda aprovada la llista definitiva de persones candidates admeses de la convocatòria per la selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar de comunicació, cultura, festes i turisme, personal laboral de l’Ajuntament de la Granada, tal com segueix:

20231114 Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció d’una plaça de tècnic auxiliar de comunicació, cultura, festes i turisme en règim laboral

La convocatòria del Tribunal i la data d’examen es durà a terme dins un termini màxim d’un mes a comptar de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament de la Granada.