Divendres 12 juliol 2024

noticies

3.07.2024

La Junta de Govern Local Aprova Nous Projectes d’Obra Municipal

Nou camp fotovoltaic a la Granada

La Junta de Govern Local Aprova Nous Projectes d’Obra Municipal

La Granada, 26 de juny de 2024 – La Junta de Govern Local de La Granada ha aprovat inicialment dos importants projectes d’obra municipal, presentats per l’empresa C.R.E Services Vallès SL, en la sessió celebrada el passat 25 de juny. Aquests projectes tenen com a objectiu la instal·lació de camps fotovoltaics solars d’autoconsum en dues ubicacions clau del municipi: la piscina municipal i el Centre Cívic.

El primer projecte consisteix en la instal·lació d’un camp fotovoltaic solar a la coberta de la piscina municipal, amb un cost total de 34.778,77 euros, IVA inclòs. Aquest projecte permetrà a la piscina municipal generar la seva pròpia energia elèctrica, promovent l’ús de fonts d’energia renovable i contribuint a la sostenibilitat mediambiental del municipi.

El segon projecte preveu la instal·lació d’un camp fotovoltaic solar a la coberta del Centre Cívic, amb un import total de 111.257,88 euros, IVA inclòs. Aquesta iniciativa s’alinea amb l’objectiu de reduir la dependència energètica i fomentar l’ús d’energies netes, tot generant estalvis a llarg termini per a les arques municipals.

D’acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els projectes aprovats es sotmeten a informació pública per un termini de 30 dies. Aquest període començarà a comptar a partir de la publicació dels projectes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant aquest termini, els interessats podran examinar els projectes i presentar les al·legacions o reclamacions que considerin oportunes. En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els projectes es consideraran definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.

Els expedients i projectes podran ser consultats durant el període d’exposició pública a la pàgina web municipal www.lagranada.cat i/o al departament de serveis tècnics de l’Ajuntament.

Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís de l’Ajuntament de La Granada amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica, fomentant l’ús de tecnologies verdes en les infraestructures municipals.

Edicte:

EDICTE BOPB

EDICTE APROVACIO INICIAL INSTAL·LACIO CAMP FOTOVOLTAIC AUTOCONSUM PISCINA MUNICIPAL I CENTRE CIVIC

PROJECTE EXECUTIU PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PISCINA MUNICIPAL