dimarts 13 abril 2021

noticies

12.02.2021

Exposició pública del projecte de reurbanització de l’entorn del Castell de la Granada

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 18 de gener de 2021, va aprovar inicialment el Projecte de reurbanització de l’entorn del Castell de la Granada, gestionat per l’Àrea d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona i redactat per Hèlix Arquitectes Associats, SLP.

Se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOPB, a la pàgina web i al taulell d’edictes de l’Ajuntament, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions si fos el cas.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap tipus d’al·legació ni reclamació, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

Consulteu aquí l’edicte pel qual s’informa de l’aprovació del projecte i de l’exposició pública.

Consulteu aquí el projecte de reurbanització de l’entorn del Castell de la Granada.

El termini d’exposició pública acaba el dia 10 de març de 2021.