divendres 26 febrer 2021

noticies

23.02.2021

Exposició pública de les bases reguladores dels ajuts a la restauració

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 2 de febrer de 2021, va aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris a les activitats de restauració del municipi amb motiu de la situació generada per la COVID-19.
S’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions. En cas que no n’hi hagi es consideraran aprovades definitivament sense necessitat de nou acord.

Consulta aquí l’edicte pel qual les bases se sotmeten a exposició pública.

Consulta aquí les bases reguladores de l’ajut.