divendres 03 desembre 2021

noticies

10.11.2021

Exposició pública de la nova Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de la Granada

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de la Granada.

Se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar de la seva inserció al BOPB i DOGC, als efectes de presentar al·legacions i/o reclamacions si fos el cas.

Transcorregut aquest període sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord.

El text de l’Ordenança es pot consultar en aquest enllaç.

Consulteu aquí l’edicte.