Divendres 14 juny 2024

noticies

31.01.2024

Edicte, plànols i memòria del projecte d’obra municipal per la construcció d’una pista poliesportiva descoberta

edifici Ajuntament de la Granada

La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de gener de 2024, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal per la construcció d’una pista poliesportiva descoberta a la zona de l’Avinguda Catalunya/Ctra. de Vilafranca, amb un import d’execució per contracte de 301.792,21 euros (IVA inclòs).

D’acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per tal de ser examinat i presentar al·legacions, si és el cas. En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions el projecte es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

L’expedient i el projecte podran ser examinats durant el període d’exposició pública al departament de serveis tècnics de l’Ajuntament o en el següent enllaç:

ACCEDIU AQUÍ ALS DOCUMENTS