Dimecres 27 setembre 2023

noticies

27.03.2023

Del 27 de març al 9 d’abril es pot sol·licitar la beca per al Casal d’Estiu 2023

Del 27 de març al 9 d’abril de 2023 podeu sol·licitar la beca per al casal d’estiu 2023. Per fer-ho, cal que ompliu el formulari de sol·licitud i que l’envieu mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament o presencialment a les oficines. És imprescindible que hi adjunteu tota la documentació que s’hi requereix.

En aquest enllaç podeu descarregar el formulari de sol·licitud (és un PDF editable, que podeu omplir des del vostre ordinador).

En aquest enllaç podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria.

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Requisits:

• Ajuts adreçats a infants empadronats a La Granada i que facin us del casal d’estiu municipal.

Especificacions:

• Membres computables de la unitat familiar:

– Per al càlcul de la renda anual per càpita a efectes de l’ajut, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència corresponent.

– Dels pares i avis es computarà la totalitat.

– Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no tinguin carregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars  demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés.

Termini de presentació de sol·licituds:

•  Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament emplenat,  juntament amb la documentació que pertoqui a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de La Granada, fent-ne el registre d’entrada pertinent.

Resolució i adjudicació:

•  La resolució de la beca es comunicarà directament a les famílies.

Cobrament de l’ajut

•  El pagament es farà directament a l’entitat organitzadora del casal i les famílies hauran de fer el pagament de la part que els correspongui a les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament en el moment de la inscripció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

En cas d’haver demanat l’ajut escolar municipal per al curs 2022/2023 no caldrà aportar nova documentació, només la sol·licitud emplenada i signada .

  a) Documentació General:

•  Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar. Caldrà aportar la fotocòpia del NIF quan el DNI no inclogui la lletra. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.

•  Llibre de família.

•  Volant de convivència actual de tot el nucli familiar expedit per l’Ajuntament (original i actual).

•  6 últims rebut de lloguer o hipoteca.

•  Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

– Treballadors/es per compte aliè: nòmines dels darrers 6 mesos.

– Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d’IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud.

– Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l’administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya)

– Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acreditació conforme percep o no prestació d’atur. Si es percep prestació d’atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

– En cas d’impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d’ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.

  b) Documentació específica:

•  En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i conveni regulador (fotocòpia). En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d’interposició de la demanda, document notarial …).

En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que no es passi, s’ha d’acreditar amb la  fotocòpia de la denúncia d’aquest fet. Si no es porta  aquest  document, es comptarà la pensió com  un ingrés més.

•  En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa d’aquest fet (fotocòpia).

•  En cas que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de discapacitat física o  psíquica: certificats que acreditin aquestes circumstàncies.