Friday 15 December 2017

Legal notice

LEGAL NOTICE AND PRIVACY POLICY LEGAL INFORMATION

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Ajuntament de la Granada manifesta que el domini www.lagranada.com es propietat de Ajuntament de la Granada amb domicili al Carrer de l'estació 25 de la Granada (Barcelona). Ajuntament de la Granada no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Ajuntament de la Granada no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Ajuntament de la Granada estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Ajuntament de la Granada poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Ajuntament de la Granada o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l' Ajuntament de la Granada. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECTION OF PERSONAL DATA
Under law 15/1999, of 13 December, on the protection of Personal data, we hereby inform you that your personal data, which can be used in this communication, are incorporated into a file which is the responsibility of the City Council The purpose of this file is to manage the nature of the relationship and to inform you of our services. These data will not be transmitted to third parties. Likewise, to access some of the services offered by the City Council through the website you must provide some personal data. In compliance with the provisions of the LO 15/1999, of 13 December, of protection of Personal data, we inform you that, by means of this form, your personal data will be stored and processed in the files of the Granada City Council with the purpose of providing and offering our services, as well as to inform him of the improvements of the site. If you wish to exercise your rights of access, rectification, cancellation or opposition, can be directed to: the street 25, City Council of Granada, or, send an email to granada@diba.cat
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY MASTERMIND

Aquesta web és propietat de Ajuntament de la Granada. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Ajuntament de la Granada, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Ajuntament de la Granada l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l'Ajuntament de la Granada . Ajuntament de la Granada no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. Ajuntament de la Granada poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.