divendres 25 setembre 2020

noticies

29.06.2020

Fins el 10 de juliol es poden presentar les sol·licituds d’ajut escolar per al curs 2020/21

Del 29 de maig al 10 de juliol es pot sol·licitar l’ajut escolar per al curs 2020-2021 per a aquells infants de la Granada escolaritzats de P3 fins a 4t d’ESO en escoles i instituts públiques.

Per fer-ho, cal presentar AQUESTA SOL·LICITUD degudament emplenada,  juntament amb la documentació que pertoqui a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de la Granada, fent-ne el registre d’entrada pertinent del 29 de juny al 10 de juliol.

 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Requisits:

Ajuts adreçats a alumnes empadronats a La Granada escolaritzats de P-3 fins a 4t d’educació secundària obligatòria en escoles i instituts públiques.

Especificacions:

Membres computables de la unitat familiar:

– Per al càlcul de la renda anual per càpita a efectes de l’ajut, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència corresponent.

– Dels pares i avis es computarà la totalitat.

– Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no tinguin carregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars  demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés.

Concepte de la beca:

– Material escolar, llibres i sortides.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament emplenat,  juntament amb la documentació que pertoqui a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de La Granada, fent-ne el registre d’entrada pertinent del 29 de juny al 10 de juliol.

Resolució i adjudicació:

La resolució de la beca es comunicarà directament el centre educatiu i a les famílies.

Cobrament de l’ajut:

Els imports destinats a material escolar i sortides, és pagaran directament al centre educatiu, que els gestionarà d’acord a les necessitats de l’alumne.

L’import destinat a llibres, és retornarà a la família prèvia justificació de la despesa realitzada en aquest concepte.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  a)Documentació General:

– Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.

– Llibre de família.

– Volant de convivència actual de tot el nucli familiar expedit per l’Ajuntament.

– 6 últims rebut de lloguer o hipoteca.

– Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

+          Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.

+          Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d’IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud.

+          Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l’administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya)

+          Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acreditació conforme percep o no prestació d’atur. Si es percep prestació d’atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

+          En cas d’impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d’ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.

 

  b)Documentació específica:

– En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i conveni regulador (fotocòpia). En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d’interposició de la demanda, document notarial …).

En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que no es passi, s’ha d’acreditar amb la  fotocòpia de la denúncia d’aquest fet. Si no es porta  aquest  document, es comptarà la pensió com  un ingrés més.

– En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa d’aquest fet (fotocòpia).

– En cas que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de discapacitat física o  psíquica: certificats que acreditin aquestes circumstàncies.