dijous 02 abril 2020

POUM

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de març de 2017, va aprovar inicialment per tercera vegada el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Granada.
S’ha obert un període d’informació pública per un termini de 60 dies, que finalitzarà el proper dia 6 de juliol de 2017, per tal que s’hi puguin formular les al·legacions que s’hi considerin oportunes.
Aquí podeu consultar les Normes Urbanístiques i alguns dels plànols, l’expedient i tots els documents que integren el POUM podran ser consultats durant el termini d’informació pública a les oficines de l’Ajuntament, c/ de l’Estació núm. 25, en horari d’atenció al públic.
L’Ajuntament posa al vostre abast un model de formulari d’al·legacions que podeu utilitzar per tal de formular suggeriments, al·legacions i/o reclamacions que es considerin pertinents.